27 82 22 29 - Ring til os gratis og uforpligtende

Den 29. december 2018, havde indehaver Henriette Schmidt, fornøjelsen af at deltage i debatten omkring boafgiften på TV2 news. I indslaget blev der drøftet, hvorledes en arvelader kunne nedbringe boafgiften. Gik du glip af udsendelsen – og vil du vide mere om den omtalte afgift, kan du med fordel danne dig et overblik i denne artikel. Du kan følge med i mediedækningen om boafgiften på http://nyheder.tv2.dk/

I dag er der fra politisk side, stor fokus på boafgiften. Men hvad er en boafgift og rammes du af denne?

Boafgiften har erstattet den tidligere betegnelse “arveafgift”. I medierne omtales boafgiften dog oftest, efter den gamle betegnelse “arveafgift” – Og der er stor debat omkring, hvorvidt boafgiften skal hæves eller sænkes. Modsat hertil, har vores nabolande Sverige og Norge, for længst afskaffet boafgiften.

Boafgiften (også omtalt arveafgiften) er en afgift som “boet” skal betale til staten. Firkantet nedskrevet, vil en person som dør, efterlade sig et “bo”. Dette bo indeholder alle afdødes aktiver og passiver.

Havde afdøde eksempelvis en gæld i banken og eventuelt i huset m.v., vil dette være “passiver”. Havde afdøde eksempelvis en bil af værdi (uden større restgæld), samt en friværdi i huset m.v., vil dette være “aktiver”.

Når afdøde falder bort, vil boet skulle gøres op – dvs. der skal fastlægges hvorvidt afdøde efterlader sig en formue til arvingerne. For at finde frem til dette, skal afdødes passiver og aktiver gøres op. Skylder afdøde mere væk, end afdøde havde af værdier, vil der ikke være noget for nærtstående at arve. Efterlader afdøde sig dog flere aktiver end passiver, vil afdøde have noget efterladt til sine nærtstående, som disse nu kan arve.

De som står til at arve efter afdøde, skal hernæst betale en afgift til staten (boafgift). Om du undtagelsesvist er fritaget for at betale boafgiften, samt hvor meget du skal betale i boafgift, afhænger dog af flere faktorer.

I dag fungerer det således, at der er et såkaldt “bundfradrag” “pr. bo”. Det fungerer lidt som et frikort – der skal nemlig ikke betales afgift af x antal kroner som falder i arv. Overstiges bundfradraget / “fribeløbet”, skal der dog betales afgift af eventuelt overskydende beløb. I år 2019 er bundfradraget på kr. 295.300. Satser for boafgift og bundfradrag kan altid findes på Skatteministeriets hjemmeside : https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven.

Bundfradraget medfører således, at såfremt en arving efterlader sig 295.300 kr., eller mindre, vil der ikke skulle betales nogen boafgift. Efterlader en afdød sig mere end 295.300 kr., skal der modsat betales en afgift til staten. Bundfradraget er pr. bo, dvs. sidder en længstlevende ægtefælle i uskiftet bo, og falder længstlevende bort (således der skal ske et skifte) – vil der være 2 bundfradrag. Der er således et bundfradrag pr. bo.

Ganske få er undtagelsesvist fritaget for at betale boafgift. De eneste arvinger, som er fritaget for boafgiften, er ægtefæller og almennyttige organisationer. Arver du således som ægtefælle, skal du ikke betale boafgift, dette uanset bundfradrag. Har afdøde testamenteret hele sin formue til en velgørende organisation, vil organisationen tillige ikke skulle betale boafgift – dette tillige uanset om bundfradraget er overskredet.

Er du eksempelvis søn, datter eller barnebarn til afdøde – vil du dog ikke være fritaget for boafgiften. I dette tilfælde skal du betale 15% i boafgift, såfremt boet efterlader sig mere end 295.300 kr. Er du ikke “livsarving”, dvs. barn eller barnebarn / oldebarn m.v. til afdøde, vil du skulle betale både boafgift på 15 % samt en tillægsboafgift på 25 %. Først skal de 15 % fratrækkes arven, dernæst fratrækkes de 25% – dette medfører en samlet afgift på 36,25 %. Blandt andet søskende til afdøde rammes af denne procentsats.

Er du samlever til afdøde – vil din boafgift afhænge af, hvor længe dig og din samlever har boet sammen (på samme folkeregister adresse) – Og om I har, eller venter, fælles barn. Har I boet sammen i mere end 2 år, eller har / venter fælles barn, vil efterladte samlever skulle betale en boafgift på 15 %. Har du som samlever ikke boet sammen med afdøde, i mere end 2 år – og har/ venter I ikke fælles barn, vil du skulle betale 36,25 % i afgift af arven efter afdøde samlever. Husk, for at I som samlevende overhovedet kan arve efter hinanden, skal der laves et testamente. I vil aldrig arve efter hinanden automatisk – dette uanset hvor længe I har boet sammen – og uanset om I har / venter fælles barn.

Er det muligt at nedbringe boafgiften? 

Der er få muligheder for at nedbringe arvingernes boafgift – og muligheden forudsætter at arvelader (den der efterlader sig en arv) foretager de nedbringende dispositioner i levende live. Gyldige muligheder for at nedbringe arvingernes boafgift, vil eksempelvis være, at arvelader i levende live, giver “pengegaver” til sine nærtstående. På denne måde nedbringes arveladerens formue og der vil være mindre tilbage når arvelader falder bort.

Formuen skal således nedbringes for at formindske afgiften. Men pas på, for er du ikke ægtefælle som gavemodtager – skal der også betales afgift på de gaver du modtager – dette med undtagelse til et årligt mindre bundfradrag. Det er således muligt, at give gaver til sine børn, børnebørn, stedbørn, forældre mv. uden at der skal betales afgift på gaven – Dette forudsætter dog (!) at man som gavegiver årligt, ikke overstiger et bundfradraget på 65.700 kr. (2019-tal) pr. nærtstående. Du kan således som forælder til et barn – årligt give dit barn en “pengegave” til en værdi af op mod 65.700 kr., uden at skulle betale gaveafgift heraf. Ovenstående er ikke udtømmende, dvs. der vil være visse betingelser som skal opfyldes for at kunne give gaven uden afgift.

Ønsker du at give dit svigerbarn en gave, kan du årligt give 23.000 kr. (2019-tal) pr. svigerbarn uden afgift.

En anden mulighed som kan reducere arvingernes boafgift, er at lade en almennyttig organisation arve efter arvelader. Dette kaldes for 30 % – løsningen og anvendes ved at arvelader udarbejder et testamente. Om denne løsning er fordelagtig for arveladers arvinger, i form af afgiftsbesparelse vil afhænge af, hvor stor en formue arvelader efterlader sig, samt hvem arvelader ønsker der skal arve. For arvinger som betaler den højere afgift på op mod 36,25 %, kan det ofte være fordelagtigt at begunstige en almennyttig organisation i et testamente. Vi hjælper dig gerne med at foretage denne udregning.

Vil du vide præcist hvordan du er stillet – og hvordan du eventuelt kan sikre dine nærmeste en lavere boafgift? Testamente Rådgivning tilbyder alle rådsøgende, op mod én times gratis rådgivning. Book en uforpligtende samtale, ved at kontakte os på: tlf.nr. 27 82 22 29, eller ved e-mail: kontakt@testamenteraadgivning.dk.

 

Vi ønsker dig en rigtig god dag.

 

M.v.h. Testamente Rådgivning.

UFORPLIGTENDE

RÅDGIVNING PÅ TELEFONNR.:
 +45 27 82 22 29